Anatomy vocabulary


Anatomy vocabulary, written in Omyatloko syllabary

Image shamelessly stolen from Google.

Advertisements