Kala Phrase

야 토구 야다 | 나 냐 지뷰 고야
ya tlokua yata | na nya tsipue koya
VOC everyone hello | 1s for late apologize
Hi everyone! Sorry I’m late.

Advertisements