Kala phrase

야 | 나 거 나뱌 거므 |거 아냐 나요 보건고 그 나 어묘
ya! | na ke napya kemu | ke anya nayo pokenko ku na emyo
/jaː | na kɛ naːpʲa keːmu | kɛ aːɲa naːjo pokeːᵑko kuː na eːmʲo/
VOC | 1s O wine experience | O sight 1s.GEN blur-PROG and 1s walk.awkward
Whoo! I’m feeling that wine. I’m getting blurred vision and it’s hard to walk.

Advertisements