New Kala word


koha – wistfulness; nostalgia; be homesick

Taken from: kaiho

Advertisements