Lexember 22nd


tsomo – stand or walk on tiptoe
Taken from Japanese: 爪先

nya ena ke tsomo munye
for P.1sg O walk/stand.on.tiptoe problem
Standing on my tiptoes is a problem.

Advertisements